Friday, March 22, 2019

15th Blitar Koi Show 2015

  N a m a Asal Poin   Total Juara
  1 Raja Kolam Surabaya 62.200 127 buah
  2 Mulyono Hadikusumo Surabaya 40.000 69 buah
  3 Doni Hartono Kediri 15.600 11 buah
  4 Ido Koi Bandung 9.800 18 buah
  5 TT Koi Malang Malang 6.200 14 buah
  6 Hamasa Whicala Company Blitar 6.100 15 buah
  7 A Hong Jember 4.000 2 buah
  8 Hernando Yuwono Surabaya 4.000 2 buah
  9 Paulus Effendy Blitar 2.800 5 buah
  10 Gagah Wibowo Sidoarjo 2.800 3 buah
  11 Alex Blitar 2.700 4 buah
  12 Pagarsih Community Bandung 2.500 6 buah
  13 AL Koi MuKC Madiun 2.400 3 buah
  14 Rumah Koi Palembang Palembang 2.200 5 buah
  15 Yogie Isane Koi Blitar 2.000 2 buah
  16 Rino Jullian Sidoarjo 2.000 2 buah
  17 Nugroho Bayu Laksono Blitar 2.000 4 buah
  18 Agustiono Kusumadi Kudus 1.900 2 buah
  19 Usman Hadi Blitar 1.800 5 buah
  20 David Fulbertus Kupang 1.800 1 buah
  21 Dogama Jr. Jakarta 1.800 2 buah
  22 Nikki Koi Blitar 1.700 1 buah
  23 Sukariyani Blitar 1.700 5 buah
  24 Hery Perdana Blitar 1.600 4 buah
  25 Hendi FS Blitar 1.600 4 buah
  26 LuDo Koi Bandung 1.500 1 buah
  27 Jimmy Surabaya 1.500 2 buah
  28 JB Koi Denpasar 1.500 4 buah
  29 Rojek Blitar 1.500 1 buah
  30 Arashi Koi Tanah Passer 1.500 3 buah
  31 Agus Koi Farm Blitar 1.500 3 buah
  32 Henry Raharja Bandung 1.400 1 buah
  33 Zamrudin Blitar 1.400 1 buah
  34 Mukhlison Blitar 1.300 3 buah
  35 Mulyadi Tulungagung 1.300 3 buah
  36 Ali Imron Blitar 1.300 3 buah