Friday, March 22, 2019

BIS 65 MP 65 AP 65

Kohaku,65 cm
Agustiono Kusumadi - Kudus
Handling: Twin Koi - Garut

Kinginrin A,65 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Twin Koi - Garut

Shusui,65 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Twin Koi - Garut

BIS 60 MP 60 AP 60

Showa Sanshoku,59 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: New Ayunawa - Bogor

Hikari Moyomono,59 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Tancho,57 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Darpa Arta Koi - Malang

 BIS 55 MP 55  AP 55 

Taisho Sanshoku,53 cm
Hobbies TYM - Sidoarjo
Handling: Rico Nirwana - Sidoarjo

Shiro Utsuri,55 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Richard Sipenk - Surabaya

Hikari Mujimono,52 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

BIS 50 MP 50 AP 50

Showa Sanshoku,50 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Shiro Utsuri,48 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi - Bandung

Hi Ki Utsurimono,50 cm
Pemuda Motor - Muntilan
Handling: SKF - Blitar

BIS 45 MP 45 AP 45

Showa Sanshoku,45 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi - Bandung

Goshiki,42 cm
Alex - Blitar
Handling: Alex - Blitar

Hikari Mujimono,43 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

BIS 40 MP 40 AP 40
Kohaku,39 cm 
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,38 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Shusui,37 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Troy - Surabaya

BIS 35 MP 35 AP 35

Showa Sanshoku,35 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Ayunawa - Bogor

Kawarimono,33 cm
Sholeh S - Blitar
Handling: Sholeh S - Blitar

Kinginrin B,35 cm
Efendi - Blitar
Handling: Kedung Koi - Blitar

BIS 30 MP 30 AP 30

Taisho Sanshoku,30 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi - Bandung

Kinginrin A,27 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Barcelona Koi - Kediri

Hikari Mujimono,29 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Johan Wongso - Surabaya

BIS 25 MP 25 AP 25

Showa Sanshoku,25 cm
Hamasa Whicala Company - Blitar
Handling: Hattori&MCB Koi - Blitar

Doitsu,25 cm
Nazilla Koi - Blitar
Handling: Moha Koi - Blitar

Tancho,22 cm
Nugroho Bayu Laksono - Blitar
Handling: JTT Koi Farm - Blitar

BIS 20 MP 20 AP 20

Taisho Sanshoku,20 cm
Edi Junarko - Magelang
Handling: SKF - Blitar

Doitsu,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Koi Nusantara - Blitar

Hikari Mujimono,18 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Agung Koi Farm - Kediri

BIS 15 MP 15 AP 15

Showa Sanshoku,15 cm
JKS - Blitar
Handling: SKF - Blitar

Doitsu,15 cm
Jaenal - Blitar
Handling: Jaenal - Blitar

Asagi,15 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya