Friday, March 22, 2019

bv KOHAKU bv SANKE bv SHOWA

Kohaku,65 cm
Agustiono Kusumadi - Kudus
Handling: Twin Koi - Garut

Taisho Sanshoku,63 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Showa Sanshoku,59 cm
Hernando Yuwono - Surabaya
Handling: Samurai Koi Surabaya - Surabaya

     
bv SHIRO bv KOROMO bv GOSHIKI

Shiro Utsuri,63 cm
Paulus Effendy - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

Koromo,62 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Sugiarto Kurniawan - Surabaya

Goshiki,42 cm
Alex - Blitar
Handling: Alex - Blitar

bv GINRINA bv MOYO BV utsuri

Kinginrin A,65 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: New Ayunawa - Bogor

Hikari Moyomono,63 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Utsurimono,37 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: New Ayunawa - Bogor

bv KAWARI  bv DOITSU  

Kawarimono,65 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: New Ayunawa - Bogor

Doitsu,59 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

 
     
bv HIKI bv BEKKO bv SHUSUI

Hi Ki Utsurimono,63 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: New Ayunawa - Bogor

Bekko,58 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: New Ayunawa - Bogor

Shusui,63 cm
A Hong - Jember
Handling: Twin Koi - Garut

bv ASAGI bv GINRINB bv MUJI

Asagi,43 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

Kinginrin B,64 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: New Ayunawa - Bogor

Hikari Mujimono,52 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

  bv TANCHO   
 

Tancho,57 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Darpa Arta Koi - Malang