Friday, March 22, 2019

15 on 20 off 25 on 30 on 35 on 40 on 45 on 50 on 55 on 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,20 cm
Rumah Koi Palembang - Palembang
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

Kohaku,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Rumah Koi Palembang - Palembang

Kohaku,20 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,20 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi - Bandung

Taisho Sanshoku,20 cm
Rumah Koi Palembang - Palembang
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

Taisho Sanshoku,20 cm
Kapten Sleep - Blitar
Handling: Kapten Sleep - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,20 cm
Mulyadi - Tulungagung
Handling: SKF - Blitar

Showa Sanshoku,17 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Agung Koi Farm - Kediri

Showa Sanshoku,18 cm
Plat AG - Kediri
Handling: Plat AG - Kediri

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,20 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi - Bandung

Shiro Utsuri,19 cm
Robi Harvest Koi - Blitar
Handling: KW - Blitar

Shiro Utsuri,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Bali Negara Koi - Surabaya

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,20 cm
Mina Sejahtera - Tulungagung
Handling: Eko YP - Tulungagung

Koromo,20 cm 
Jamroji - Tulungagung
Handling: Ali Mubin - Blitar

Koromo,18 cm
Tyisha - Bandung
Handling: FnF - Bandung

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,17 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Barcelona Koi - Kediri

Goshiki,16 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: New Ayunawa - Bogor

Goshiki,17 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,17 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Koi Nusantara - Blitar

Kinginrin A,17 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi - Bandung

Kinginrin A,18 cm
Hendi FS - Blitar
Handling: Astro Koi - Blitar

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,17 cm
Ali Fauri - Blitar
Handling: Kik Farm - Blitar

Hikari Moyomono,18 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,19 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

 

utsuri
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Bali Negara Koi - Surabaya

Kawarimono,17 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

Kawarimono,18 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Jhon Koi - Blitar

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,19 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi - Bandung

Doitsu,19 cm
Wahyu Nasuha - Jombang
Handling: IKF - Jombang

Doitsu,19 cm
Mugi Koi - Blitar
Handling: Mugi Koi - Blitar

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Planet Koi - Kediri

Hi Ki Utsurimono,17 cm
Baidowi Koi - Blitar
Handling: Baidowi Koi - Blitar

Hi Ki Utsurimono,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Agung Koi Farm - Kediri

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,19 cm
Arashi Koi - Tanah Passer Kalimantan
Handling: Rico Nirwana - Sidoarjo

Bekko,20 cm
Arif - Kediri
Handling: Joyoboyo Nishikigoi - Kediri

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,18 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Johan Wongso - Surabaya

Shusui,19 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Johan Wongso - Surabaya

Shusui,18 cm
Yusron - Blitar
Handling: MH Koi - Blitar

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Budi S. - Yogyakarta

Asagi,17 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Johan Wongso - Surabaya

Asagi,17 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,16 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

Kinginrin B,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Top Koi Farm - Surabaya

Kinginrin B,19 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,19 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Mujimono,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Rumah Koi Palembang - Palembang

Hikari Mujimono,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Agung Koi Farm - Kediri

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,20 cm
Jamroji - Tulungagung
Handling: Ali Mubin - Blitar

Tancho,20 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Koi Nusantara - Blitar

Tancho,18 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Agung Koi Farm - Kediri