Friday, March 22, 2019

15 on 20-on 25-on 30-on 35 off 40 on 45 on 50 on 55 on 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,33 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi - Bandung

Kohaku,33 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Kohaku,35 cm
Ngalimun - Blitar
Handling: Herman DH - Blitar

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,35 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi - Bandung

Taisho Sanshoku,34 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Rumah Koi Palembang - Palembang

Taisho Sanshoku,32 cm
Nugroho Bayu Laksono - Blitar
Handling: JTT Koi Farm - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,35 cm
Wandi Angkasa Koi - Jambi
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

Showa Sanshoku,33 cm
Rumah Koi Palembang - Palembang
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

Showa Sanshoku,33 cm
Wandi Angkasa Koi - Jambi
Handling: Mahesa Tirta Koi - Blitar

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,33 cm
Lukas Sidharta BeNC - Bekasi
Handling: JKC - Jakarta

Shiro Utsuri,35 cm
Rakhmat Irfan - Surabaya
Handling: Herman DH - Blitar

Shiro Utsuri,33 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,35 cm
Mulyadi - Tulungagung
Handling: Mulyadi - Tulungagung

Koromo,34 cm
Hamasa Whicala Company - Blitar
Handling: Hattori&MCB Koi - Blitar

Koromo,35 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Zen Koi Farm - Surabaya

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,33 cm
Ahong - Jember
Handling: TT Koi Malang - Malang

Goshiki,34 cm
Hamasa Whicala Company - Blitar
Handling: Hattori&MCB Koi - Blitar

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,33 cm
Pakisaji Koi - Malang
Handling: Deky Arisandy - Malang

Kinginrin A,32 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: New Ayunawa - Bogor

Kinginrin A,35 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Bali Negara Koi - Surabaya

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,33 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,35 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,35 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

 

utsuri
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,35 cm
Arashi Koi - Tanah Passer Kalimantan
Handling: Rico Nirwana - Sidoarjo

Kawarimono,35 cm
Sobib - Blitar
Handling: Sobib - Blitar

Kawarimono,35 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Sukariani - Blitar

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,35 cm
Jendral Kuchibeni - Bandung
Handling: SKF - Blitar

Doitsu,33 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community - Bandung

Doitsu,35 cm
Yogie Isane Koi - Blitar
Handling: Yogie Isane Koi - Blitar

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,35 cm
Hery Perdana - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

Hi Ki Utsurimono,33 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hi Ki Utsurimono,33 cm
Sudarsono - Blitar
Handling: Sonkoi - Blitar

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,35 cm
Hery Perdana - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

   

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,35 cm
Rendi - Blitar
Handling: Tirta Mulya - Blitar

Shusui,32 cm
Mang Goes Ubud - Bali
Handling: Twin Koi - Garut

Shusui,34 cm
Sukariyani - Blitar
Handling: Sukariani - Blitar

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,32 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

Asagi,34 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

Asagi,34 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Budi S. - Yogyakarta

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,35 cm
Agus Koi Farm - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

Kinginrin B,35 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Richard Sipenk - Surabaya

Kinginrin B,32 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Fauzi - Tulungagung

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,35 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Johan Wongso - Surabaya

Hikari Mujimono,32 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Johan Wongso - Surabaya

Hikari Mujimono,35 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,35 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Tancho,32 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Fauzi - Tulungagung

Tancho,35 cm
Bege Ninakoi - Blitar
Handling: Ninakoi Nikinamine Koi - Blitar