Friday, March 22, 2019

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40 off 45 on 50 on 55 on 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,38 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Kohaku,39 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Kohaku,40 cm
Hery Perdana - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,38 cm
Nur Efendy - Blitar
Handling: Nur Efendy - Blitar

Taisho Sanshoku,40 cm
Nopiansyah - Palembang
Handling: SKF - Blitar

Taisho Sanshoku,37 cm
Mulyadi - Tulungagung
Handling: SKF - Blitar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,38 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Showa Sanshoku,39 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Showa Sanshoku,40 cm
Anang Hadi Suseno - Kediri
Handling: Darpa Arta Koi - Surabaya

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,36 cm
Robi Harvest Koi - Blitar
Handling: KW - Blitar

Shiro Utsuri,37 cm
Paulus Effendy - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,40 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Rumah Koi Palembang - Palembang

Koromo,40 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Koi Nusantara - Blitar

Koromo,39 cm
Toni Andreas - Blitar
Handling: Sobib - Blitar

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,37 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Rumah Koi Palembang - Palembang

   

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,37 cm
Ali Imron - Blitar
Handling: Almada koi - Blitar

Kinginrin A,39 cm
AL Koi MuKC - Madiun
Handling: Al Koi MuKC - Madiun

Kinginrin A,40 cm
ALQ - Padang
Handling: Agus Koi - Blitar

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,39 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,38 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,38 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

 

utsuri
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,40 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Troy - Surabaya

Kawarimono,38 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

Kawarimono,40 cm
Hanson Mulia - Blitar
Handling: Sobib - Blitar

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,40 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Koi Nusantara - Blitar

Doitsu,37 cm
JB Koi - Denpasar
Handling: Isaku Koi - Blitar

Doitsu,37 cm
Hendri Chang - Jambi
Handling: Agus Koi - Blitar

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,39 cm
Hanson Mulia - Blitar
Handling: Sobib - Blitar

Hi Ki Utsurimono,38 cm
Hady Nul - Blitar
Handling: Khusnul - Blitar

Hi Ki Utsurimono,37 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Rumah Koi Palembang - Palembang

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,37 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Bekko,40 cm
Rajajowas - Blitar
Handling: Hattori&MCB Koi - Blitar

Bekko,40 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Richard Sipenk - Surabaya

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,39 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: New Ayunawa - Bogor

Shusui,39 cm
Hamasa Whicala Company - Blitar
Handling: Hattori&MCB Koi - Blitar

Shusui,37 cm
BBI Rembang - Blitar
Handling: Pak Karyo - Blitar

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,38 cm
Rinanto - Blitar
Handling: GDF - Surabaya

Asagi,40 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Budi S. - Yogyakarta

Asagi,37 cm
Nugroho Bayu Laksono - Blitar
Handling: JTT Koi Farm - Blitar

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,37 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya

Kinginrin B,37 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Richard Sipenk - Surabaya

Kinginrin B,39 cm
Bahtiar - Blitar
Handling: Yuan Koi - Blitar

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,39 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Mujimono,37 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Agung Koi Farm - Kediri

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,39 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Tancho,38 cm
Wilson Subandi - Malang
Handling: Koimass - Malang

Tancho,38 cm
Daton - Banyuwangi
Handling: Yogie Isane Koi - Blitar