Friday, March 22, 2019

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60 off 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,60 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: Samurai Koi Surabaya - Surabaya

   

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,58 cm
Musa Iwakkoi - Malang
Handling: Twin Koi - Garut

   

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,58 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

   

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

utsuri
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,58 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi - Bandung

Doitsu,58 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi Malang - Malang

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,56 cm
Paulus Effendy - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

   

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,60 cm
Paulus Effendy - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3